Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy är avgörande för att våra webbplatsbesökare (du) bättre skall kunna förstå hur vi behandlar personuppgifter som vi erhåller genom användning av denna webbplats. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom varje avsnitt i denna sekretesspolicy för att informera dig själv om hur vi använder eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter.
Personuppgifter är all information om dig som möjligen kan identifiera dig som en fysisk person. Denna sekretesspolicy gäller inte den behandling som kan förekomma på någon annan webbplats förutom denna. Ägaren till denna webbplats (
vi, oss, vår) är:

 

 

Denna sekretesspolicy gäller från och med 1 november 2022, men den kan uppdateras eller ändras vid behov. Om en väsentlig förändring eller uppdatering inträffar kan det påverka dina rättigheter och skyldigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

När detta sker kommer du att meddelas i förväg så att du kan granska ändringarna innan de träder i kraft. (exempelvis om vi förlitar oss på nya syften för databehandling, lanserar nya tjänster eller utvecklar ny teknik som betydligt påverkar hur vi behandlar dina data).

 

Data vi behandlar

När du besöker vår webbplats behandlar (eller kan vi behandla) vissa av dina personuppgifter som vi samlar in via cookies eller liknande tekniker. Vi kan samla in flera kategorier av personuppgifter:

Personliga preferenser kan behandlas om och när du väljer att ta emot push-meddelanden från oss.

Information om tid och datum för när du besöker vår webbplats, din IP-adress och version av webbläsare och enhetsversion, operativsystem du använder, unika enhetsidentifierare samt information om din nätverksleverantör.

Information om dina interaktioner med de webbplatser vi samarbetar med – oavsett om du besöker, registrerar eller deltar i spelaktiviteter på någon av våra partners webbplatser. Denna information behandlas på en aggregerad nivå (tillsammans med liknande information som samlats in från andra användare), och den kan inte kopplas till din identitet.

 

Varför vi behandlar dina uppgifter (Rättslig grund)

Dina inställningar kommer att behandlas i syfte att skicka push-meddelanden till dig om du samtycker till det.

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är det legitima intresset av att förbättra våra produkter och tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster till dig, för att förbättra din totala användarupplevelse, för att vidareutveckla, säkra och underhålla regelbunden funktionalitet på vår webbplats och förhindra hot som kan uppstå.

Vi behandlar IP-adressen för den enhet du använder för att möjliggöra kommunikation mellan din enhet och vår server, samt för att bestämma din ungefärliga geolokalisering som kan användas vidare för anpassning av tjänster (till exempel för att tillhandahålla lämpligt innehåll för ditt språk du väljer och spelrelaterat innehåll som är lagligt i ditt land).

Vi använder också denna information för analytiska ändamål (till exempel för att beräkna hur många besökare från specifika länder/regioner som kommer till vår webbplats). Behandlingen av information om webbläsaren och operativsystemet du använder är nödvändig för att säkerställa att våra tjänster regelbundet tillhandahåller dig.

Vi kan också behöva denna typ av data för att lösa tekniska problem om de dyker upp. Vi kan också behandla data om dina aktivteter som tas från våra partners webbplatser. Denna typ av information grupperas med annan liknande data för att hjälpa oss skapa statistik om användningen av våra tjänster. Detta är viktigt för det legitima syftet med att beräkna våra intäkter.

 

Hur vi använder cookies

När du besöker vår webbplats får din webbläsare cookies från oss. Genom att använda cookies vill vi ge bästa möjliga upplevelse på plats till alla våra besökare på webbplatsen. Användning av cookies möjliggör förbättring av webbplatsen funktionalitet, marknadsföring av våra produkter och leverans av innehåll från tredje parter. För mer information om hur vi använder cookies vänligen läs vår Cookie Policy.

 

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi ser regelbundet till att din data hålls uppdaterad och lagras säkert. För att uppnå detta tillämpar vi olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, förändring, stöld, obehörigt avslöjande eller åtkomst, obehörig användning, potentiella dataöverträdelser och mot alla andra olagliga former av databehandling

Baserat på affärsbehov och säkerhetskrav tillämpar vi begränsningar av åtkomstkontroll till dina personuppgifter. Tillgång till dina personuppgifter ges endast till utbildad personal med behörighet, vars kunskap och färdigheter är nödvändiga för att behandla de personuppgifter som vi samlar in på lämpligt sätt.

 

Den registrerade och den registeransvarige

Som besökare på vår webbplats är det viktigt att du bättre förstår din roll i enlighet med relevanta lagar om dataskydd, nämligen den allmänna dataskyddsförordningen (‘GDPR’). Eftersom behandlingen av personuppgifter som kan inträffa på denna webbplats handlar om dina personuppgifter, anses du vara registrerad. Som registrerad har du rätt att utöva vissa mänskliga rättigheter som garanteras inom EU: s lagar om dataskydd och förklaras i denna sekretesspolicy.
Enligt GDPR är databehandlaren den enhet som bestämmer syften, villkoren och medlen för behandling av personuppgifter. Med hänsyn till att vi har kontroll över dina personuppgifter (vi definierar syftet och sättet för databehandling) ska vi betraktas som datakontrollanter. Att vara datakontrollant ger oss möjlighet att behandla dina personuppgifter, men måste också skydda dem på det sätt som regleras av relevant dataskyddslagstiftning.

 

Dina rättigheter

 

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att be oss om kopior av din personliga information som vi har

 

  • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära korrigering eller radering av dina personuppgifter som du tycker är felaktiga

 

  • Rätt att glömmas: Även känd som Rätten att radera, ger dig rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som vi har. Det kan hända i olika fall: när uppgifterna inte längre behövs för de syften som de samlades in för; när du har dragit tillbaka samtycke och det inte finns någon annan laglig grund som vi kan fortsätta att behandla det på; när du motsatte dig behandling och det inte finns några övervägande legitima skäl att fortsätta; när uppgifterna har behandlats olagligt eller när uppgifterna måste raderas för att följa en juridisk skyldighet

 

  • Rätt att begränsa behandlingen: Du har rätt, under begränsade omständigheter, att begära att vi begränsar vår användning och behandling av dina personuppgifter

 

  • Rätt att invända mot behandling: Du har rätt, under begränsade omständigheter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

 

  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter som vi behandlar till en annan enhet, utan hinder från oss, om en sådan överföring är tekniskt genomförbar

 

  • Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där vi förlitar oss på att hantera din personliga information, utan att ange någon anledning till oss

 

  • Rätt att lämna in ett klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala eller danska dataskyddsmyndighet om du anser att det bryter mot dina rättigheter. Om du känner att dina personuppgifter har brutits eller om du har några frågor eller tvivel angående behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, eller om du vill skicka oss en begäran om dina rättigheter, kan du kontakta oss på

 

 
Eftersom vi är etablerade i Danmark kan du välja att kontakta det danska dataskyddsverket – Adress: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K.

 

Tredjepartsmottagare som vi delar dina data med

Vi kan behöva att dela dina personuppgifter med tredje part. Dessa enheter hjälper oss att regelbundet tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster (exempelvis analys, underhåll, marknadsföring, utveckling, förbättring av funktionalitet).

I enlighet med definitionen i GDPR ska dessa tredje parter betraktas som databehandlare. Dataprocessorer är involverade i behandlingen av dina personuppgifter på grundval av relevanta dataskyddsavtal, som skapas för att se till att dina personuppgifter är säkra och säkra.

Dina personuppgifter kan delas med offentliga myndigheter och brottsbekämpande myndigheter där det är nödvändigt och där vi enligt lag är skyldiga eller tillåtna att göra det.

 

Överföring till mottagare från tredje land

Om vi ​​överför dina personuppgifter till en mottagare som är registrerad i ett “tredje land” (utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), kommer vi att se till att dina uppgifter överförs på ett tillfredsställande och säkert sätt, i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd. Det finns tre kategorier av tredjelandsmottagare som dina data kan överföras till:

  • En mottagare bildar ett land som anses ha ett tillräckligt dataskydd, godkänd av EU-kommissionen. Här finns en lista över länder som tillhandahåller en tillräcklig dataskydd.
  • En mottagare från ett land som inte har tillräckligt med dataskydd, enligt EU-kommissionen. I det här fallet kommer vi att använda kontrakt (Data Protection Agreement) som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter med likvärdig standard som inom EES och genomför lämpliga skyddsåtgärder enligt definitionen inom tillämplig dataskyddslagstiftning, och särskilt GDPR